การจัดการสินทรัพย์

GSTrade มีหน้าที่ดูแลเงินของคุณให้ปลอดภัย
สินทรัพย์ของบริษัทและเงินทุนของลูกค้าจะไม่ปะปนกัน